Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov a Vaše súkromie sú pre nás veľmi dôležité. Týmto vyhlásením Vás informujeme o zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“) a slovenského zákona o ochrane osobných údajov („ZoOU“).

1. Prevádzkovateľ spracúvajúci osobné údaje

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je:
Berlin Brands Group a.s.
so sídlom: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46 895 680,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 5640/B
(„BBG“ alebo „my“).

V prípade, ak si nás želáte v spojitosti s ochranou osobných údajov kontaktovať, môžete nás osloviť e-mailom na: [email protected] alebo písomne na adresu našej spoločnosti.

2. Osobné údaje

Osobné údaje sú v právnych predpisoch definované ako akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, čo zahŕňa údaje ako meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa a iné údaje, ktoré možno vztiahnuť na určitú fyzickú osobu.

3. Aké osobné údaje získavame a ako ich využívame

3.1. Nákupný proces

Naša spoločnosť prevádzkuje internetovú stránku electronic-star.sk ako online trhovisko a umožňuje vám nakupovať tovar od predajcov odlišných od našej spoločnosti. Prostredníctvom našej internetovej stránky zabezpečujeme procesy súvisiace s uzavretím kúpnej zmluvy, Pre potreby uzavretia kúpnej zmluvy medzi vami a predávajúcim preto získavame osobné údaje nevyhnutné na vybavenie objednávky, konkrétne meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo. Tieto osobné údaje sprístupňujeme predávajúcim za účelom vybavenia objednávky a plnenia ostatných povinností z kúpnej zmluvy.

3.2. Užívateľské konto

Pokiaľ si založíte osobné užívateľské konto, budú potrebné vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, ako aj vaša adresa a heslo. Zadanie oslovenia alebo telefónneho čísla je dobrovoľné a slúži k uľahčeniu plnenia prípadnej kúpnej zmluvy a dodania tovaru. Užívateľské konto nie je možné zriadiť, pokiaľ ste osoba mladšia ako 16 rokov. Uchovanie osobných údajov sa uskutočňuje po dobu existencie Vášho užívateľského konta, ktoré môžete kedykoľvek zrušiť.

3.3. Novinky a personalizovaná komunikácia

Pokiaľ ste sa prihlásili na náš newsletter a odber SMS, využívame Vami zadané údaje na pravidelné zasielania newsletteru a SMS v súlade s Vašim súhlasom. Mimo to získavame, spracúvame a používame informácie k newsletteru (názov newsletteru, kategória newsletteru, čas odoslania a čas otvorenia) a kedy ste klikli na konkrétny link v rámci newsletteru, aby sme Vám mohli zasielať personalizovanú reklamu a ponuky. Vami zadané údaje a údaje k Vášmu zákazníckemu kontu používame na to, aby sme Vám prezentovali individuálne ponuky a reklamu. Pokiaľ nechcete dostávať Newsletter alebo SMS, kliknite v doručenom e-maily na odhlasovací link alebo nám pošlite správu na [email protected].

3.4. údaje pri používaní internetovej stránky

Náš webserver ukladá prístupové údaje k našej webstránke (bez osobných údajov) v protokolových údajoch, tzv. logovacích súborov. Pritom sú uchované nasledovné údaje: dátum a čas prístupu, názov a URL vyžiadaných údajov, informácie či bolo vyžiadanie úspešné, identifikačné údaje použitého prehliadača, operačného systému a internetovej stránky, z ktorej sa prístup uskutočňuje. Tieto údaje sú potrebné na používanie stránky (vytvorenie spojenia, prenos údajov). Tieto údaje uchovávame kvôli bezpečnosti našich systémov, technickej správe sieťovej infraštruktúry, ako aj kvôli optimalizácií našich služieb.

4. Na aký účel osobné údaje používame a koľko ich uchovávame

4.1. účely spracúvania

Vaše osobné údaje preto spracúvame nasledovne:

4.2. Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje uchovávame len počas doby, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu spracúvania. Preto osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať.

V niektorých prípadoch je doba uchovávania osobných údajov stanovená podľa lehôt uvedených v platných právnych predpisoch (najmä lehoty uchovania na obchodné alebo daňové účely). V prípadoch, keď bola prostredníctvom našej stránky uzavretá kúpna zmluva, uchovávame osobné údaje počas obdobia, kedy je v spojitosti s jej uzavretím možné uplatňovať právne nároky.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu ich spracúvame, kým neodpadne dôvod ich spracúvania.

Po uplynutí doby uchovávania sú osobné údaje štandardne zlikvidované. Všeobecne však platí, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

5. Poskytnutie údajov tretím stranám

Vzhľadom na skutočnosť, že našu stránku využívajú na predaj tretie osoby, sprístupňujeme osobné údaje súvisiace s predajom predávajúcim, ktorí vystupujú ako samostatní prevádzkovatelia a ďalej spracúvajú osobné údaje v spojitosti kúpnou zmluvou, ktorú ste uzavreli, ako aj na ďalšie účely a za podmienok, ktoré si definujú. Predávajúci súčasne môžu sprístupniť vaše osobné údaje tretím osobám – ďalším príjemcom – logistickým spoločnostiam, či poskytovateľom platobných služieb.

Výlučným predávajúcim je momentálne spoločnosť Chal-Tec GmbH, so sídlom: Wallstraße , D- 10179 Berlin, Nemecká spolková republika, obchodný register: HRB 98898, Okresný súd Charlottenburg (Berlin), V spojitosti s kúpnymi zmluvami uzavretými so spoločnosťou Chal-Tec GmbH si vás dovoľujeme upozorniť, že naša spoločnosť ako jej sprostredkovateľ spracúva vaše osobné údaje pri riešení zákazníckeho servisu a vybavovaní nárokov súvisiacich s plnením zmluvy kúpnej zmluvy s vami.

S výnimkou predajcov sprístupňujeme osobné údaje v nasledovných prípadoch:

6. Bezpečnosť osobných údajov

Osobné údaje sa usilujeme spracúvať pri dodržaní všetkých potrebných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby boli chránené a predovšetkým neprístupné nepovolaným osobám. V tejto súvislosti výslovne poukazujeme na to, že pri komunikácii e-mailom nemožno zaistiť úplnú bezpečnosť údajov. Pri dôverných informáciách preto odporúčame doručovanie poštou.

Aby sme údaje používateľov čo najlepšie ochránili pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnenej osoby, nasadili sme primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré kontinuálne optimalizujeme v súlade s technologickým pokrokom.

7. Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo Eú neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA, ktorým Komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti. Predpokladom pre prenos do USA je tak buď udelenie vášho súhlasu alebo dodržanie iných požiadaviek GDPR. Bližšie informácie vám radi poskytneme, keď nám napíšete na [email protected].

8. Vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov

Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o Vás uchovávame, máte voči nám možnosť v súlade s predpokladmi platných právnych predpisov uplatniť nasledovné práva:

V prípade otázok o získaní, spracúvaní alebo používaní Vašich osobných údajov, v súvislosti s potvrdením, opravením, obmedzením spracúvania alebo vymazaním osobných údajov, ako aj v prípade odvolania udeleného súhlasu alebo námietok voči určitým spôsobom spracúvania osobných údajov, nás prosím kontaktuje alebo písomne na adresu uvedenú v bode 1.

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

 

Prihlásenie
Prosím, zadajte sem svoju e-mailovú adresu.
Zadajte minimálne 6 alebo viac znakov
Prihlásenie
Prosím, zadajte sem svoju e-mailovú adresu.
Zadajte minimálne 6 alebo viac znakov